POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Táto politika ochrany osobných údajov obsahuje zákonom vyžadované informácie týkajúce sa
spracovania osobných údajov spoločnosťou Kerris Group sp. z o.o, zhromažďovaných v rámci
webových stránok kerrisgroup.com, ako aj iných platforiem, ktoré umožňujú prihlásiť sa na odber
informačného bulletinu.

[Úvodné informácie a definície pojmov] Ochranu osobných údajov sme vždy považovali za jeden z
najdôležitejších prvkov obchodnej činnosti spoločnosti Kerris Group sp. z o. o. Našim cieľom je okrem
toho riadne Vás informovať o záležitostiach súvisiacich so spracovaním osobných údajov a právnymi
predpismi, vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa ruší Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, „GDPR“). Z toho dôvodu Vás v
tomto dokumente chceme informovať o právnych základoch spracúvania osobných údajov,
spôsoboch ich zhromažďovania, ako aj o právach dotknutých v tejto súvislosti subjektov. Pre
zjednodušenie je nižšie uvedený zoznam definícií:
Spoločnosť Kerris – poskytovateľ služieb, ktorý poskytuje služby prostredníctvom webových
stránok;
GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší
Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov);
Služba – vzťahuje sa na všetky online služby spoločnosti Kerris, ktoré sú v danej dobe poskytované
prostredníctvom webových stránok;

Webové stránky – webové stránky kerrisgroup.com a služba, ktorá sa prostredníctvom nich
poskytuje;
Osobné údaje alebo údaje – akékoľvek informácie získané od Vás v rámci služby alebo webových
stránok, umožňujúce Vašu identifikáciu. Širšia definícia je uvedená v čl. 4 bod 1 GDPR;
Spracúvanie údajov – činnosti alebo súbor činností, ktoré vykonávame s osobnými údajmi – ide
okrem iného o činnosti ako je zhromažďovanie, uchovávanie, organizácia alebo využívanie týchto
údajov;

[Správca údajov] Ako bolo vyššie uvedené, správcom Vašich údajov je Kerris Group sp. z o. o. so
sídlom vo Varšave (00-867), Al. Jana Pawła II 27, zapísaná v Obchodnom registri KRS vedenom
Okresným súdom pre hlavné mesto Varšava, XII. Hospodárske oddelenie KRS pod číslom KRS
0000412151, DIČ 5213628133 , IČO 146020251, so základným imaním vo výške 113 450 PLN.

[Kontakt vo veciach týkajúcich sa údajov] ak máte akékoľvek pochybnosti týkajúce sa spracúvania
Vašich osobných údajov, kontaktuje nás, prosím, odoslaním e-mailovej správy na adresu
hello@kerrisgroup.com alebo poštou na registračnú adresu spoločnosti Kerris.

[Druhy spracúvania údajov] Spracúvame údaje, ktoré poskytujete v rámci dostupných formulárov
na webových stránkach, prípadne ktoré poskytujete pri využívaní služieb. Ide predovšetkým o údaje
nevyhnutné z hľadiska využívania webových stránok, aby ste nás mohli kontaktovať, aby sme Vám
mohli odosielať informačný bulletin, ale taktiež údaje, ktoré nám poskytujete pri pohybovaní sa po
našich webových stránkach, čiže okrem iného údaje obsiahnuté v tzv. súboroch cookies (ktorých
význam vysvetľujeme nižšie). V prípade pochybností, aké údaje spracovávame – nás, prosím,
kontaktujte na e-mailovej adrese uvedenej v bode III.

V súvislosti s využívaním webových stránok budeme spracúvať Vaše údaje v rozsahu: meno,
priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, IP adresa.

[účel a dôvody spracovania Vašich osobných údajov a obdobie, počas ktorého budú spracovávané]
Vaše údaje budú na základe Vami poskytnutého súhlasu spracovávané až do odvolania Vami
poskytnutého súhlasu s ich spracovaním, prípadne kým neprestanú byť pre spoločnosť Kerris
užitočné,
údaje spracovávané na základe zákonných požiadaviek budú spracovávané po dobu, v ktorej
právne predpisy ukladajú povinnosť ich spracovania,
údaje spracovávané za účelom poskytovania služby v prospech zákazníka budú spracovávané
dovtedy, kým užívateľ neprestane tieto služby využívať,
údaje spracovávané na základe právne odôvodneného záujmu Správcu budú spracovávané do
momentu účinného podania námietky alebo ukončenia tohto záujmu napr. údaje spracovávané za
účelom vymáhania alebo obhajovania eventuálnych nárokov budú spracovávané po dobu totožnú s
premlčacou lehotou týchto nárokov (pričom premlčacia lehota nie je dlhšia ako 6 rokov počítajúc od
konca roku, v ktorom bolo spracovávané údajov ukončené na inom základe).

Vaše údaje sa spracovávajú na nasledujúce účely:

poskytovanie elektronických služieb prostredníctvom webových stránok spoločnosti Kerris, čiže
plnenie zmluvy týkajúcej sa týchto služieb, ako aj poskytovanie služby informačného bulletinu
spoločnosti Kerris (právnym základom v tomto prípade je čl. 6 ods. 1 písmeno b GDPR),
realizácia právne odôvodneného záujmu spoločnosti Kerris – obsluhy, vymáhania a obhajoby
eventuálnych nárokov, v prípade, že sa vyskytnú (právnym základom je v tomto prípade čl. 6 ods. 1
písmeno f GDPR),
realizácia právne odôvodneného záujmu spoločnosti Kerris – vykonávanie štatistického a
analytického prieskumu s cieľom zlepšiť funkcionalitu webových stránok ako aj úroveň
poskytovaných služieb (právnym základom je v tomto prípade čl. 6 ods. 1 písmeno f GDPR).

[Informácia o dobrovoľnom poskytovaní údajov] Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
Majte však na pamäti, že neposkytnutie údajov, ktoré sú v rámci služby označené ako nevyhnutné
pre jej poskytovanie vo Váš prospech, znemožní jej poskytovanie. Poskytnutie údajov je dobrovoľné,
ale potrebné na realizáciu vyššie uvedených cieľov. Služby Vám nebudeme môcť poskytovať ani
vtedy, ak poskytnete nepravdivé alebo nesprávne osobné údaje.

[Príjemcovia údajov] Vaše osobné údaje môžu byť poskytované iným subjektom. Vždy sa však bude
jednať o dôveryhodných sprostredkovateľov, ktorých sme poverili vykonávaním určitých činností
s cieľom zabezpečiť poskytovanie služieb najvyššej kvality. Vaše údaje môžu byť poskytnuté
poskytovateľom hostingu, subjektom zaoberajúcim sa analýzou subjektov zabezpečujúcich technickú
podporu webových stránok a poskytovaných služieb, subjektom poskytujúcim marketingové
nástroje, subjektom zabezpečujúcim účtovnícke alebo právne služby. Je tiež možné, že Vaše osobné
údaje poskytneme aj štátnym orgánom.

V prípade potreby prenesenia Vašich údajov mimo územia Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) budú dodržané všetky požiadavky vyplývajúce z platných právnych predpisov. Ak k prenosu
Vašich údajov do tretej krajiny došlo na základe inom, ako Váš osobný súhlas alebo nutnosť riadneho
plnenia zmluvy, alebo ak sa nevyskytne ani jedná z výnimiek uvedených v čl. 49 GDPR, Vaše údaje sa
budú prenášať v súlade s obsahom čl. 45 GDPR (rozhodnutie Európskej komisie, ktorá môže uznať, že
v danej tretej krajine sa dodržiava primeraná úroveň ochrany osobných údajov – v takomto prípade
nie je pre prenos údajov do tejto krajiny potrebné špeciálne povolenie) alebo v súlade s obsahom čl.
46 GDPR (k prenosu údajov do tretej krajiny môže dôjsť len ak sú poskytnuté primerané záruky a ak
sa v právnom systéme tretej krajiny uplatňujú vymáhateľné práva dotknutých osôb, ako aj účinné
opatrenia právnej ochrany).

Vaše údaje, vzhľadom na nástroje používane spoločnosťou Kerris, môžu byť poskytnuté najmä do
Spojených štátov amerických. V takomto prípade bude základom pre prenos údajov štít pre ochranu
súkromia EÚ-USA a bude sa vzťahovať len na subjekty s príslušnou povesťou, ktoré používajú
zabezpečenia zaručujúce bezpečnosť osobných údajov.

[Práva] V zmysle GDPR máte:

(a) právo na prístup k Vašim údajom, vrátane získania kópií údajov;

(b) právo na opravu údajov;

(c) právo na vymazanie údajov (v prípadoch predpokladaných v GDPR);

(d) právo obmedziť spracovávanie Vašich osobných údajov;

(e) právo odvolať súhlas – v rozsahu v akom sú Vaše údaje na základe tohto súhlasu spracúvané.
Nezabudnite, že zrušenie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré sa uskutočnilo na
základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním.

(f) právo preniesť osobné údaje, t.j. právo obdržať Vaše osobné údaje od ich správcu v
štandardizovanej strojom čitateľnej forme. Tieto údaje môžete následne poskytnúť inému správcovi
údajov – v prípade, že sú Vaše údaje spracovávané na základe Vášho súhlasu alebo s cieľom
poskytovať služby spoločnosťou Kerris.

(g) právo podať sťažnosť dozornému orgánu – predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov. Pre
uplatnenie svojich práv nás kontaktujte na e-mailovej adrese hello@kerrisgroup.com.

[Profilovanie] Spoločnosť Kerris nevykonáva činnosti považované za profilovanie alebo automatické
rozhodovanie.

[Bezpečnosť údajov] Spoločnosť Kerris používa technické a organizačné opatrenia zabezpečujúce
ochranu spracovávaných osobných údajov primeranú hrozbám a kategóriám chránených údajov, a
najmä zaručujú technickú a organizačnú ochranu údajov pred neoprávneným prístupom,
neoprávneným prevzatím, spracovaním v rozpore so zákonom a zmenou, stratou, poškodením alebo
zničením. Súbor zozbieraných osobných údajov je uložený na zabezpečenom serveri a údaje
dodatočne chránia interné postupy spoločnosti Kerris v oblasti politiky spracúvania osobných údajov
a bezpečnosti informácií.

Spoločnosť Kerris implementovala aj primerané technické a organizačné opatrenia, ako sú
pseudonymizácia, navrhnuté s cieľom účinne realizovať pravidlá ochrany údajov, ako je napr.
minimalizácia údajov a s cieľom začleniť do procesov spracovávania potrebné zabezpečenia, tak aby
boli splnené požiadavky GDPR a ochrana práv dotknutých osôb.

Spoločnosť Kerris zároveň poukazuje, že pri používaní siete Internet a služieb poskytovaných
elektronicky môže hroziť riziko infikovania Vášho informačného systému a zariadenia škodlivým
softvérom (malware), ako aj riziko neoprávneného prístupu k Vašim údajom, vrátane osobných
údajov zo strany tretích strán. Za účelom minimalizácie v.u. rizík sa odporúča použiť vhodné
technické bezpečnostné opatrenia, napr. aktuálne antivírusové programy alebo programy chrániace
identifikačné údaje na internete.

[„Cookies” / Všeobecné informácie] Subjektom, ktorý umiestňuje informácie v podobe súborov
cookies (tzv. sušienok) a iných podobných technológií vo Vašom zariadení a získava k nim prístup je
spoločnosť Kerris spolu so subjektami, ktorým poskytujeme Vaše údaje, t.j. napríklad subjekty, ktoré
nám poskytujú niektoré technické služby, vrátane analytických a marketingových služieb, naši
zákazníci a inzeranti. Súbory cookies sú IT dáta, najmä textové súbory, ktoré sú uložené v koncovom
zariadení užívateľa webových stránok a aplikácie WPM. Súbory cookies obvykle obsahujú názov
domény webových stránok, z ktorých pochádzajú, dobu ich uchovávania na konečnom zariadení
a svoje jedinečné číslo. Súbory cookies neslúžia na identifikáciu a overovanie totožnosti užívateľa.
Webové stránky môžu umiestniť súbor cookies v prehliadači, pokiaľ toto daný prehliadač povoľuje.
Dôležité pritom je, že internetový prehliadač umožňuje danej webovej stránke prístup iba k súborom
cookies umiestneným v danom zariadení len touto webovou stránkou, a nie k súborom umiestneným
inými webovými stránkami.

[Druhy cookies] Z hľadiska životnosti súborov cookies a podobných technológií rozlišujeme dva
základné druhy týchto súborov: (a) relačné – dočasné súbory cookies, uchovávané v zariadení
užívateľa do okamihu odhlásenia sa, opustenia webových stránok a aplikácie, prípadne do momentu
vypnutia zariadenia (webového prehliadača); (b) trvalé – súbory, ktoré sa uchovávajú v zariadení
užívateľa po dobu určenú v parametroch súborov cookies alebo dovtedy, kým ich sám užívateľ zo
svojho zariadenia nevymaže. Z hľadiska účelu rozoznávame nasledujúce druhy súborov cookies
a iných podobných technológií: (a) nevyhnutné pre fungovanie danej služby a aplikácie – umožňujú
využívanie našich služieb, napr. autorizačné súbory cookies využívané v prípade služieb, ktoré
vyžadujú autorizáciu; (b) umožňujúce zaistiť bezpečnosť, napr. používané pri odhaľovaní zneužitia v
oblasti overovania (c) výkonnostné – umožňujúce zhromažďovanie informácií o spôsobe využívania
webových stránok a aplikácií; (d) funkčné – umožňujúce „zapamätanie“ užívateľom zvolených
nastavení a personalizáciu rozhrania, napr. pokiaľ ide o zvolený jazyk alebo región, z ktorého užívateľ
pochádza; (e) reklamné – umožňujúce zobrazenie reklamného obsahu lepšie prispôsobeného Vašim
záujmom; (f) štatistické – umožňujúce počítanie štatistík webových stránok a aplikácie.

Súbory cookies a podobné softvérové nástroje („Cookies“) používame s cieľom spoznať Vaše záujmy
a definovať obzvlášť obľúbené časti našich webových stránok, zlepšiť na základe tejto informácie
vzhľad webových stránok a uľahčiť ich používanie. Naše webové stránky môžete navštevovať aj bez
súhlasu s používaním súborov cookies, tzn. príslušnou zmenou nastavení vo Vašom koncovom
zariadení (počítač, tablet, smartfón) môžete používanie súborov cookies odmietnuť a kedykoľvek
súbory cookies vymazať. Vyššie uvedené tak potvrdzuje, že vynakladáme maximálne úsilie na
ochranu Vášho súkromia a údaje, ktoré ste nám poskytli, budú využité výhradné na účely, na ktoré
ste nám ich poskytli.

Referencje

Co klienci mówią o nas?

 • Katarzyna Wielgosz

  Project Manager BNP Paribas Bank Polska SA

  Z KERRIS współpracowałam przy tworzeniu portalu Agronomist.pl, który jest odpowiedzią na potrzeby współczesnych rolników i przetwórców. W jednym miejscu nasi użytkownicy mogą znaleźć profesjonalne analizy i raporty dotyczące sektora rolno-spożywczego oraz narzędzia do precyzyjnego rolnictwa ułatwiające optymalizację kosztów w gospodarstwie. Jednym z celów było stworzenie przejrzystej, intuicyjnej oraz estetycznej platformy wiedzy – osiągnęliśmy to dzięki współpracy z KERRIS. Agencja przeprowadziła z nami warsztaty technologiczne dotyczące funkcjonalności strony, opracowała i zaprojektowała makiety UX, stworzyła UI oraz zajęła się wdrożeniem programistycznym portalu. Prace przebiegły szybko i z zachowaniem wysokich standardów jakości. Z przyjemnością polecam agencję jako sprawdzonego i rzetelnego partnera.

 • Janusz Marynowski

  DYREKTOR ORKIESTRY SINFONIA VARSOVIA

  Specjaliści z KERRIS w dużym stopniu przyczynili się do sukcesu ostatniej edycji naszego festiwalu. Blisko 40 tysięcy słuchaczy przełożyło się na wskaźnik frekwencji na poziomie 98%. Agencja KERRIS to rzetelny i profesjonalny partner, którego zdecydowanie mogę zarekomendować.

 • Toni Borgsten

  BRAND MANAGER BETSSON.COM W FINLANDII

  Z powodzeniem współpracujemy z agencją KERRIS już od kilku lat. Agencja odpowiadała za kreację, prowadzenie kampanii, aktywacje, a także strategię, zaawansowane rozwiązania technologiczne i zakup mediów. Dzięki ich doświadczeniu i zaangażowaniu w projekty, udało nam się pozyskać znaczną liczbę nowych klientów – przy zachowaniu istniejących. KERRIS jest rzetelnym, godnym zaufania i wartościowym partnerem, który zawsze dowozi na czas. Polecamy wybór ich usług wszystkim, którzy chcą odnieść sukces w biznesie.

Oszacujmy Twój projekt

Nasz zespół już czeka na Twoje pomysły. Wesprzemy Cię w ich realizacji.

Porozmawiajmy

  Porozmawiajmy

  ReferencjeClose×

  • Dorota Nieroda

   DYREKTOR MARKETINGU, GRUPA UCZELNI VISTULA

   W ramach naszej współpracy, agencja interaktywna KERRIS była odpowiedzialna za działania digitalowe oraz koncepcję i prowadzenie pełnej komunikacji BTL z elementami ATL. Dzięki ekspertom z KERRIS, strona internetowa Grupy uczelni Vistula jest jedną z najbardziej nowoczesnych witryn uczelni wyższych w Polsce. Otrzymaliśmy kompleksowe, eksperckie wsparcie. Komunikacja z agencją przebiegała niezwykle sprawnie, a jej proaktywna postawa sprawiła, że na każdym etapie współpracy wiedzieliśmy, że znaleźliśmy się w najlepszych rękach. Polecamy KERRIS – grono specjalistów, na których można liczyć.

  • Toni Borgsten

   BRAND MANAGER BETSSON.COM W FINLANDII

   Z powodzeniem współpracujemy z agencją KERRIS już od kilku lat. Agencja odpowiadała za kreację, prowadzenie kampanii, aktywacje, a także strategię, zaawansowane rozwiązania technologiczne i zakup mediów. Dzięki ich doświadczeniu i zaangażowaniu w projekty, udało nam się pozyskać znaczną liczbę nowych klientów – przy zachowaniu istniejących. KERRIS jest rzetelnym, godnym zaufania i wartościowym partnerem, który zawsze dowozi na czas. Polecamy wybór ich usług wszystkim, którzy chcą odnieść sukces w biznesie.

  • Janusz Marynowski

   DYREKTOR ORKIESTRY SINFONIA VARSOVIA

   Specjaliści z KERRIS w dużym stopniu przyczynili się do sukcesu ostatniej edycji naszego festiwalu. Blisko 40 tysięcy słuchaczy przełożyło się na wskaźnik frekwencji na poziomie 98%. Agencja KERRIS to rzetelny i profesjonalny partner, którego zdecydowanie mogę zarekomendować.