Politika ochrany soukromí

POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ

 

Tato politika ochrany soukromí obsahuje zákonem vyžadované informace týkající se zpracování osobních údajů ve společnosti Kerris Group sp. z o. o. shromažďovaných v rámci internetových stránek kerrisgroup.com a také jiných platforem, které umožňují přihlásit se k odběru novinek.

[Úvodní informace a definice pojmů] Ochrana osobních údajů byla vždy považována za jeden z nejdůležitějších aspektů aktivit Kerris Group sp. z o. o. Naším cílem je také řádně Vás informovat o záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů a s příslušnými právními předpisy, mimo jiné nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). Z tohoto důvodu Vás v tomto dokumentu informujeme o právních důvodech zpracování osobních údajů, způsobech jejich shromažďování a využívání, a také o právech subjektů údajů s tím souvisejících. Pro usnadnění zde uvádíme naše definice:

Kerris je poskytovatel služeb nabízející své služby prostřednictvím stránek;

GDPR je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);

služba jsou všechny online služby Kerris přístupné v danou chvíli na stránkách;

stránka je internetová stránka kerrisgroup.com a služba poskytovaná jejím prostřednictvím;

osobní údaje nebo údaje jsou všechny informace získané od Vás v rámci služby a stránek, které mohou umožnit Vás identifikovat, širší definici naleznete v čl. 4 bod 1 GDPR;

zpracování údajů je operace nebo soubor operací, které provádíme s osobními údaji – jsou to mj. takové úkony jako: shromažďování, uchovávání, třídění a využívání těchto údajů;

 

[Správce osobních údajů] Jak jsme již zmínili, správcem Vašich osobních údajů je společnost Kerris Group sp. z o. o. se sídlem ve Varšavě (00-867), Al. Jana Pawła II 27, zapsaná do rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku u Okresního soudu pro hl. m. Varšavu ve Varšavě, 12. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku, pod číslem (KRS): 0000412151, NIP (DIČ): 5213628133, REGON (IČO): 146020251, se základním kapitálem ve výši 113 450 polských zlotých.

 

[Kontakt ve věcech souvisejících s osobními údaji] V případě pochybností týkajících se zpracování Vašich osobních údajů v naší společnosti nás prosím kontaktujte zasláním e-mailu na adresu hello@kerrisgroup.com nebo prostřednictvím pošty na adresu Kerris uvedenou v registraci.

 

[Typy zpracovávaných osobních údajů] Zpracováváme údaje, které nám sdělíte prostřednictvím formulářů dostupných na stránkách, nebo zanecháte během využívání služeb. Jsou to především údaje nezbytné k tomu, abyste mohli využívat stránky a kontaktovat se s námi, a abychom Vám mohli zasílat novinky, dále pak údaje, které zanecháváte při pohybu na našich stránkách, tedy mj. ty údaje, které se nacházejí v tzv. souborech cookies (vysvětlení viz níže). V případě pochybností, jaké Vaše osobní údaje jsou zpracovány v naší společnosti, nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese uvedené v bodě III.

V souvislosti s využíváním stránek budou zpracovány Vaše následující údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, IP adresa.

[účel a důvody zpracování Vašich osobních údajů a lhůta, po kterou budou zpracovávány]

Údaje zpracované na základě souhlasu budou zpracovávány do chvíle odvolání souhlasu s jejich zpracováním nebo do doby, kdy pro ně Kerris přestane mít využití,

údaje zpracovávané na základě zákonných požadavků budou zpracovávány po dobu, po kterou je právní předpisy nařizují uchovávat,

údaje zpracované pro účely poskytování služeb pro uživatele budou zpracovávány do chvíle ukončení poskytování těchto služeb uživatelem,

údaje zpracované na základě oprávněného zájmu správce budou zpracovávány do té doby, než bude podána účinná námitka nebo tento zájem pomine, např. údaje zpracované za účelem uplatnění nároků nebo obhajoby vůči nárokům budou zpracovávány po dobu shodnou s promlčecí lhůtou těchto nároků (přičemž tyto promlčecí lhůty nejsou delší než 6 let počínaje koncem roku, ve kterém bylo ukončeno zpracování osobních údajů na jiném základě).

 

Vaše osobní údaje budou zpracovány pro následující účely:

 

poskytování služeb pro Vás elektronickou cestou prostřednictvím internetových stránek Kerris, tj. plnění smlouvy týkající se těchto služeb, stejně jako realizace služby zasílání novinek od společnosti Kerris (právním základem je v tomto případě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR),

realizace oprávněného zájmu Kerris – vyřizování, vymáhání a obhajoby v případě vzniku vzájemných nároků (právním základem je v tomto případě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR),

realizace oprávněného zájmu Kerris – vedení statistického a analytického výzkumu za účelem zlepšení funkčnosti stránek a úrovně poskytovaných služeb (právním základem je v tomto případě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

 

[Informace o dobrovolném sdělení osobních údajů] Sdělení osobních údajů je dobrovolné. Nezapomeňte však na to, že pokud nesdělíte údaje označené v rámci služby jako nezbytné pro poskytování služeb pro Vás, nebude možné je poskytovat. Jejich sdělení je dobrovolné, nicméně nezbytné pro naplnění výše popsaných účelů. Stejně tak v případě, kdy nám sdělíte nepravdivé nebo nepřesné osobní údaje, nebudeme pro Vás moci realizovat jakékoli služby.

 

[Příjemci osobních údajů] Vaše osobní údaje mohou být poskytovány jiným osobám. Vždy to budou důvěryhodní zpracovatelé, kterým jsme svěřili výkon určitých činností tak, abychom pro Vás mohli co možná nejlépe poskytovat služby. Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty poskytovateli hostingu, osobám zabývajícím se analytikou subjektů zajišťujících technickou podporu stránek a poskytovaných služeb, osobám přidávajícím marketingové nástroje, osobám zajišťujícím účetní nebo právní podporu. Existuje také možnost, že Vaše osobní údaje poskytneme státním úřadům.

 

Pokud poskytneme Vaše údaje mimo EHP (Evropský hospodářský prostor), nastane to při zachování veškerých požadavků vyplývajících z platných právních předpisů. V případě, že by poskytnutí Vašich osobních údajů do třetího státu nastalo na jiném základě než Váš souhlas nebo nutnost řádného plnění smlouvy, nebo pokud nenastane jedna z výjimek uvedených v čl. 49 GDPR, budou Vaše osobní údaje poskytovány v souladu se zněním čl. 45 GDPR (rozhodnutí Evropské komise, která může uznat, že v daném třetím státě je dodržován odpovídající stupeň ochrany osobních údajů – v takovém případě poskytnutí osobních údajů do tohoto státu nevyžaduje zvláštní povolení) nebo 46 GDPR (poskytnutí údajů do třetího státu může nastat, pokud je zajištěna odpovídající ochrana, a dále pod podmínkou, že v právním systému třetího státu platí vymahatelná práva osob, kterých se osobní údaje týkají, a také účinné prostředky právní ochrany).

Vaše údaje, s ohledem na nástroje, jaké používá Kerris, mohou být poskytnuty zejména do Spojených států amerických. V takovém případě má poskytnutí osobních údajů svůj základ ve štítu EU-USA na ochranu soukromí a bude zahrnovat pouze subjekty s řádnou pověstí, které uplatňují ochranu pro zajištění bezpečnosti osobních údajů.

 

[Práva] Na základě GDPR máte:

(a) právo na přístup k Vašim osobním údajům, a to včetně získání kopie údajů;

(b) právo požadovat opravu osobních údajů;

(c) právo na výmaz osobních údajů (v případech vymezených v GDPR);

(d) právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů;

(e) právo odvolat souhlas – v rozsahu, v jakém jsou Vaše údaje zpracovávány na základě tohoto souhlasu. Nezapomeňte, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího se souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním;

(f) právo na přenositelnost osobních údajů, tj. na získání Vašich osobních údajů od správce ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete zaslat jinému správci osobních údajů – v případě, že Vaše údaje jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu nebo za účelem poskytování služeb od společnosti Kerris.

(g) právo podat stížnost u dozorového úřadu – předsedy Úřadu na ochrany osobních údajů Polské republiky. Pro využití tohoto svého práva nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese: hello@kerrisgroup.com.

 

[Profilování] Kerris neprovádí úkony představující profilování nebo automatizované rozhodování.

[Bezpečnost osobních údajů] Kerris uplatňuje technické a organizační prostředky pro zajištění ochrany zpracovávaných osobních údajů odpovídající rizikům a kategorii chráněných údajů, zejména pak údaje technicky a organizačně chrání před jejich zpřístupněním nepovolaným osobám, zabavením nepovolanou osobou, zpracováním za porušení zákona, a také před jejich úpravou, ztrátou, poškozením či zničením. Soubor shromážděných osobních údajů je uchován na zabezpečeném serveru, a osobní údaje dále chrání také interní procedury Kerris v oblasti zpracování osobních údajů a politiky informační bezpečnosti.

 

 

 

Společnost Kerris implementovala také odpovídající technické a organizační prostředky, jako je pseudonymizace, navržené za účelem účinného naplňování zásad ochrany osobních údajů, jako je minimalizace údajů, a dále za účelem zřízení nezbytných ochran při zpracování tak, aby byly splněny požadavky GDPR a aby byla chráněna práva osob, kterých se osobní údaje týkají.

 

Společnost Kerris zároveň upozorňuje, že používání sítě internet a služeb poskytovaných elektronickou cestou může být ohroženo proniknutím škodlivého softwaru (malware) do Vašeho teleinformatického systému a zařízení, stejně jako neoprávněným přístupem třetích osob k Vašim údajům včetně údajů osobních. Za účelem minimalizace zmíněných rizik byste měli používat vhodné prostředky technické ochrany, např. s využitím aktuálních antivirových programů nebo programů na ochranu identity na internetu.

 

[„Cookies“ / Obecné informace] Osobou, která ukládá do Vašeho zařízení informace ve formě souborů cookies a jiných podobných technologií, a také k nim získává přístup, je Kerris a dále osoby, kterým poskytujeme Vaše osobní údaje, tedy kupříkladu osoby poskytující pro nás technické služby včetně služeb analytických a marketingových, naši zákazníci a zadavatelé reklamy. Cookies jsou informatická data, zejména textové soubory, která jsou uchovávána v koncovém zařízení uživatele stránek a aplikace WPM. Cookies obvykle obsahují jméno domény internetových stránek, z nichž pocházejí, dobu jejich uchování v koncovém zařízení a jedinečné číslo. Soubory cookies neslouží k identifikaci uživatele a na jejich základě nelze určit totožnost uživatele. Internetová stránka může vložit soubor cookie do prohlížeče, jestliže to prohlížeč umožňuje. Důležité je, že prohlížeč povoluje internetové stránce přístup pouze k souborům cookies vloženým touto stránkou, nikoli k souborům vloženým jinými internetovými stránkami.

 

[Typy cookies] Z hlediska doby životnosti cookies a jiných podobných technologií používáme dva základní typy těchto souborů: (a) relační – dočasné soubory uchovávané v koncovém zařízení uživatele do chvíle odhlášení, opuštění internetové stránky a aplikace nebo do vypnutí softwaru (internetového prohlížeče); (b) trvalé – uchovávají se v koncovém zařízení uživatele po dobu stanovenou v parametrech souborů cookies nebo do chvíle, než je uživatel odstraní. Z hlediska účelu, jakému soubory cookies a jiné podobné technologie slouží, používáme tyto jejich typy: (a) nezbytné pro fungování služeb a aplikací – umožňující využívání našich služeb, např. ověřovací soubory cookies využívané u služeb, jež vyžadují ověření; (b) sloužící pro zajištění bezpečnosti, např. využívané k odhalování zneužití v oblasti ověřování; (c) výkonnostní – umožňující shromažďování informací o způsobu využití internetových stránek a aplikací; (d) funkční – umožňující „zapamatovat si“ uživatelem zvolená nastavení a personalizaci rozhraní, např. co se týče zvoleného jazyka či oblasti, z níž pocházíte; (e) reklamní – umožňující přidávat reklamní obsah lépe přizpůsobený Vašim zájmům; (f) statistické – sloužící pro statistické výpočty týkající se internetových stránek a aplikací.

 

Soubory cookies a podobné softwarové nástroje („Cookies“) používáme k tomu, abychom poznali Vaše zájmy, definovali zejména oblíbené oblasti našich internetových stránek, a na základě těchto informací zlepšovali vzhled internetových stránek a usnadnili jejich používání. Naši internetovou stránku můžete navštívit i bez udělení souhlasu s používáním souborů cookies, tzn. můžete jejich využívání odmítnout a soubory cookies kdykoli vymazat pomocí příslušného nastavení ve Vašem koncovém zařízení (počítač, tablet, chytrý telefon). Výše zmíněné znamená, že vynakládáme maximální úsilí na ochranu Vašeho soukromí a Vaše osobní údaje budou využívány pouze a výhradně k účelům, pro které nám byly poskytnuty.

Referencje

Co klienci mówią o nas?

 • Katarzyna Wielgosz

  Project Manager BNP Paribas Bank Polska SA

  Z KERRIS współpracowałam przy tworzeniu portalu Agronomist.pl, który jest odpowiedzią na potrzeby współczesnych rolników i przetwórców. W jednym miejscu nasi użytkownicy mogą znaleźć profesjonalne analizy i raporty dotyczące sektora rolno-spożywczego oraz narzędzia do precyzyjnego rolnictwa ułatwiające optymalizację kosztów w gospodarstwie. Jednym z celów było stworzenie przejrzystej, intuicyjnej oraz estetycznej platformy wiedzy – osiągnęliśmy to dzięki współpracy z KERRIS. Agencja przeprowadziła z nami warsztaty technologiczne dotyczące funkcjonalności strony, opracowała i zaprojektowała makiety UX, stworzyła UI oraz zajęła się wdrożeniem programistycznym portalu. Prace przebiegły szybko i z zachowaniem wysokich standardów jakości. Z przyjemnością polecam agencję jako sprawdzonego i rzetelnego partnera.

 • Janusz Marynowski

  DYREKTOR ORKIESTRY SINFONIA VARSOVIA

  Specjaliści z KERRIS w dużym stopniu przyczynili się do sukcesu ostatniej edycji naszego festiwalu. Blisko 40 tysięcy słuchaczy przełożyło się na wskaźnik frekwencji na poziomie 98%. Agencja KERRIS to rzetelny i profesjonalny partner, którego zdecydowanie mogę zarekomendować.

 • Toni Borgsten

  BRAND MANAGER BETSSON.COM W FINLANDII

  Z powodzeniem współpracujemy z agencją KERRIS już od kilku lat. Agencja odpowiadała za kreację, prowadzenie kampanii, aktywacje, a także strategię, zaawansowane rozwiązania technologiczne i zakup mediów. Dzięki ich doświadczeniu i zaangażowaniu w projekty, udało nam się pozyskać znaczną liczbę nowych klientów – przy zachowaniu istniejących. KERRIS jest rzetelnym, godnym zaufania i wartościowym partnerem, który zawsze dowozi na czas. Polecamy wybór ich usług wszystkim, którzy chcą odnieść sukces w biznesie.

Oszacujmy Twój projekt

Nasz zespół już czeka na Twoje pomysły. Wesprzemy Cię w ich realizacji.

Porozmawiajmy

  Porozmawiajmy

  ReferencjeClose×

  • Dorota Nieroda

   DYREKTOR MARKETINGU, GRUPA UCZELNI VISTULA

   W ramach naszej współpracy, agencja interaktywna KERRIS była odpowiedzialna za działania digitalowe oraz koncepcję i prowadzenie pełnej komunikacji BTL z elementami ATL. Dzięki ekspertom z KERRIS, strona internetowa Grupy uczelni Vistula jest jedną z najbardziej nowoczesnych witryn uczelni wyższych w Polsce. Otrzymaliśmy kompleksowe, eksperckie wsparcie. Komunikacja z agencją przebiegała niezwykle sprawnie, a jej proaktywna postawa sprawiła, że na każdym etapie współpracy wiedzieliśmy, że znaleźliśmy się w najlepszych rękach. Polecamy KERRIS – grono specjalistów, na których można liczyć.

  • Toni Borgsten

   BRAND MANAGER BETSSON.COM W FINLANDII

   Z powodzeniem współpracujemy z agencją KERRIS już od kilku lat. Agencja odpowiadała za kreację, prowadzenie kampanii, aktywacje, a także strategię, zaawansowane rozwiązania technologiczne i zakup mediów. Dzięki ich doświadczeniu i zaangażowaniu w projekty, udało nam się pozyskać znaczną liczbę nowych klientów – przy zachowaniu istniejących. KERRIS jest rzetelnym, godnym zaufania i wartościowym partnerem, który zawsze dowozi na czas. Polecamy wybór ich usług wszystkim, którzy chcą odnieść sukces w biznesie.

  • Janusz Marynowski

   DYREKTOR ORKIESTRY SINFONIA VARSOVIA

   Specjaliści z KERRIS w dużym stopniu przyczynili się do sukcesu ostatniej edycji naszego festiwalu. Blisko 40 tysięcy słuchaczy przełożyło się na wskaźnik frekwencji na poziomie 98%. Agencja KERRIS to rzetelny i profesjonalny partner, którego zdecydowanie mogę zarekomendować.