Ugorj a tartalomra

ADATVÉDELMI POLITIKA

A jelen Adatvédelmi politika a Kerris Group sp. z o. o. (Kft.) által a kerrisgroup.com webhelyen, és más egyéb platformokon gyűjtött, a Hírlevél szolgáltatásra való regisztrálást lehetővé tevő, személyes adatok kezelésére vonatkozóan a törvény által előírt információkat tartalmazza.

[Bevezető információk és az általunk használt fogalmak] A személyes adatok védelme mindig az egyik legfontosabb szempont volt a Kerris Group Kft. tevékenysége során. Célunk az is, hogy megfelelő módon informáljuk Önöket a személyes adatok kezelésével kapcsolatos ügyekben, valamint a törvényi előírásokról, azon belül az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletéről (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet (általános adatvédelmi rendelet) hatályon kívül helyezéséről. Ebből kifolyólag jelen dokumentumban a személyes adatok kezelésére, gyűjtésük és feldolgozásuk módjára, valamint az adatkezelés alanyainak ezzel összefüggő jogaira vonatkozó jogszabályi alapokat ismertetjük. A könnyebbség kedvéért alább található a definíciók listája:

Kerris – szolgáltató, amely a webhely közvetítésével nyújt szolgáltatást;

GDPR – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet (általános adatvédelmi rendelet) hatályon kívül helyezéséről;

szolgáltatás –az adott pillanatban a webhelyen elérhetővé tett összes Kerris online szolgáltatás;

webhely – a kerrisgroup.com honlapja, valamint a közvetítésével nyújtott szolgáltatás;

személyes adatok vagy adatok – a szolgáltatás és webhely keretén belül Önöktől szerzett mindenfajta információ, amely lehetővé teheti az Önök beazonosítását, bővebb definíció a GDPR 4 cikk 1. pontjában található;

adatkezelés – operáció vagy operációk összessége, amelyet az adatokon végzünk – ezek többek között olyan tevékenységek, mint az adatok gyűjtése, tárolása, rendezése, felhasználása;

[Adatkezelő] Mint azt fentebb említettük, az Önök személyes adatainak kezelője a Kerris Group sp. z o.o (Kft.), székhelye: 00-867 Varsó, Al. Jana Pawła II 27, az Országos Cégbíróság cégjegzyékébe a Varsó Főváros Kerületi Bíróságának XII. Gazdasági Osztálya által bejegyezve a 0000412151 cégjegyzékszámon (KRS), adószáma (NIP): 5213628133, statisztikai jelzőszáma (REGON): 146020251, törzstőkéje összege: 113.450 PLN.

[Kapcsolat az adatokkal összefüggő ügyekben] Amennyiben kétségeik támadnának a személyes adataik általunk végzett kezelésére vonatkozóan, kérjük vegyék fel velünk a kapcsolatot e-mailben, a hello@kerrisgroup.com címen, vagy hagyományos levél útján a Kerris székhelyének címén.

[A kezelt adatok fajtái] Olyan adatokat kezelünk, amelyeket Önök adnak meg az oldalon elérhető űrlapokon keresztül, vagy a szolgáltatások igénybevételekor hagynak meg. Ezek mindenekelőtt olyan adatok, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy lehetővé tegyük Önök számára a webhely használatát és a velünk való kapcsolattartást, a Hírlevél kiküldését Önöknek, valamint olyan adatok, amelyeket maguk mögött hagynak a webhelyünkön való mozgás keretén belül, tehát többek közt olyanok, amelyek az ún. cookie fájlokban találhatóak (amelyek lejjebb megmagyarázunk). Amennyiben kétségeik vannak, hogy milyen személyes adataikat kezeljük, kérjük, vegyék fel velünk a kapcsolatot a III. pontban megjelölt e-mail címen.

A webhely használatával összefüggésben a következő adataikat kezeljük: keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, IP cím.

[az adataik kezelésének céljai és jogalapja, valamint kezelésük időtartama]

Az engedély alapján kezelt adatokat a kezelésükre adott engedély visszavonásáig kezeljük, vagy addig a pillanatig, amig nem veszítik el hasznosságukat a Kerris számára,

a törvényes előírások alapján kezelt adatokat addig kezeljük, amíg azt a jogszabályok kötelezővé teszik a tárolásukat,

a felhasználó részére szolgáltatás nyújtás céljából kezelt adatokat addig kezeljük, amíg a felhasználó le nem mondja ezeket a szolgáltatásokat,

az Adatkezelő jogszerűen indokolt érdeke alapján kezelt adatokat eredményes ellenvetés beadásáig, vagy ennek az érdeknek a megszűnéséig kezeljük, pl. a vizsgálat vagy követelés elleni védekezés céljából kezelt adatokat, az adott követelés elévülési időszakával egyenlő ideig kezeljük (ezek az elévülési időszakok 6 évnél nem hosszabbak, annak az évnek a végétől számítva, amelyben befejeződött az adatok kezelése más alapon).

az Ön személyes adatait a következő célból kezeljük:

elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtás Önök számára a Kerris weblap közvetítésével, vagyis az ezen szolgáltatásokra vonatkozó szerződés teljesítése, valamint Kerris által nyújtott hírlevél szolgáltatás megvalósítása (ebben az esetben a jogalapot a GDPR 6 cikke (1) bekezdésének b betűje)

a Kerris jogilag indokolt érdekének megvalósításakor – kezelés, vizsgálat és védekezés kölcsönös követelések fennállása esetén (ebben az esetben a jogalapot a GDPR 6 cikke (1) bekezdésének f betűje jelenti),

a Kerris jogilag indokolt érdekének megvalósításakor – statisztikai és elemző vizsgálatok elvégzéséhez a webhely funkcionalitásának növelése és a nyújtott szolgáltatások szintjének emelése érdekében (ebben az esetben a jogalap a GDPR 6 cikk 1 bek. f betűje).

[Információ az adatközlés önkéntességéről] A személyes adatok megadása önkéntes. Ugyanakkor ne felejtsék el, hogy ha nem adják meg az Önök számára nyújtott szolgáltatás keretein belül nélkülözhetetlen adatokat, lehetetlenné válik a szolgáltatás nyújtása. Az adatok megadása önkéntes, de nélkülözhetetlen a fent említett célok teljesítéséhez. Úgyszintén abban az esetben, amikor valótlan vagy helytelen személyi adatokat adnak meg, nem áll módunkban semminemű szolgáltatás nyújtása az Önök részére.

[Adatok címzettjei] Személyi adataik átadhatóak más jogalanyok részére. Ezek mindig megbízható adatkezelő szervezetek lesznek, amelyeket megbíztunk bizonyos tevékenységek elvégzésével úgy, hogy lehetőleg minél jobb szolgáltatást tudjunk nyújtani az Önök részére. Adataik webtárhelyet szolgáltató, elemzéssel foglalkozó szervezetek, a webhely technikai támogatását és a nyújtott szolgáltatásokat biztosító szervezetek, marketing eszközöket szállító szervezetek, könyvelési vagy jogi támogatást biztosító szervezetek részére kerülhetnek átadásra. Fennáll annak a lehetősége is, hogy személyes adataikat állami szervek részére továbbítjuk.

Az adataik EGK-n (Európai Gazdasági Közösség) kívüli átadása esetén, az az érvényben lévő jogszabályokból következő követelmények teljes betartásával fog történni. Abban az esetben, ha az adataik átadása harmadik állam számára más jogalapon történne, nem az Önök beleegyezése vagy a szerződés megfelelő teljesítésének szüksége alapján, vagy ha nem lép fel a GDPR 49 cikkelyében megjelölt kivételek egyike, az adataik a GDPR 45 cikk. tartalmának megfelelően kerülnek átadásra (az Európai Tanács határozata, amely megállapíthatja, hogy az adott harmadik államban a személyes adatok védelme megfelelő szinten betartott – ebben az esetben a személyes adataik átadása annak az államnak nem igényel speciális engedélyt) vagy a GDPR 46 (az adatok átadása harmadik államnak akkor történhet meg, amikor biztosítva vannak a megfelelő biztosítékok, valamint azzal a feltétellel, hogy a harmadik állam jogrendszerében azon személyek jogai, akiket az adatok érintenek, valamint a jogvédelem eredményes eszközei is kötelezőek és érvényesíthetők).

Az adataik, a Kerris által használt eszközökre való tekintettel, leginkább az Amerikai Egyesült Államokba kerülhetnek. Ebben az esetben az adat átadásnak támaszul szolgál az EU-USA adatvédelmi pajzs, és csak megfelelő renoméval rendelkező jogalanyokat fog érinteni, amelyek biztosítják a személyes adatok védelmét.

[Jogok] A GDPR értelmében Önöknek jogukban áll:

 

(a) hozzáférni az adataikhoz, beleértve az adataik másolatának megszerzését;

(b) az adataikat helyesbíteni;

(c) az adatokat töröltetni (a GDPR által előirányzott esetekben);

(d) korlátozni a személyes adataik kezelését;

(e) visszavonni a hozzájárulásukat – azokon a határokon belül, amelyben az adataik kezelése ezen engedélyük alapján történik. Ne felejtse el, hogy az engedély visszavonása nem befolyásolja annak az adatkezelésnek a jogszerűségét, amely az engedély visszavonása előtt történt;

(f) az adatait hordozni, azaz az adatkezelőtől megkaphatja a személyes adatait strukturált, általánosan használt, gépi leolvasásra alkalmas formátumban. Ezeket az adatokat elküldheti más adatkezelőnek, abban az esetben, amikor az adataiknak kezelése az Önök engedélye alapján történik, vagy azért, hogy a Kerris szolgáltatásokat nyújtson.

(g) panasszal fordulni a felügyelő szervhez – A Személyes Adatvédelmi Hivatal Elnökéhez; Ahhoz, hogy élhessenek a jogaikkal, kapcsolatba kell lépniük velünk a következő e-mail címen: hello@kerrisgroup.com.

[Profilalkotás] Kerris nem kezdeményez profilalkotásra vagy automatizált döntéshozatalra irányuló tevékenységet

[Adatok biztonsága] Kerris technikai és szervezési eszközöket alkalmaz, amelyek a veszélyhez, illetve a védelem alá tartozó adatok kategóriájához mérten biztosítják a kezelt személyes adatok védelmét, mindenekelőtt technikai és szervezési módszerekkel védi az adatokat illetéktelen személyek általi hozzáférés, jogosulatlan személy általi elragadás, törvényszegés, valamint azok megváltoztatása, elvesztésa, károsodása vagy megsemmisülése ellen. Az összegyűjtött személyes adatokat védett szerveren kerül tárolják, illetve az adatokat a Kerris személyes adatok feldolgozására és az információ biztonság politikájára vonatkozó belső eljárásai is óvják.

Ezen felül Kerris a megfelelő technikai és szervezési eszközöket is bevezetett, mint a pszeudonimizálás, amelyet a személyes adatvédelem alapelveinek sikeresebb megvalósítása céljából tervezett meg, mint amilyen az adatok minimalizálása, valamint, hogy az adatkezelést megfelelően védetté tegye, úgy, hogy az teljesíthesse a GDPR követelményeit, valamint óvhassa azon személyek jogait, akiket az adatok érintenek.

Egyidejűleg a Kerris rámutat, hogy az Internetes hálózat használata és az elektronikus úton nyújtott szolgáltatás veszéllyel járhat, a teleinformatikai rendszerükbe és készülékükbe káros program juthat be (malware – kártékony szoftwer), illetve harmadik személyek jogosulatlanul hozzáférhetnek az a személyes adataikhoz. Ezeknek a veszélyeknek a minimalizálása érdekében javasolt a megfelelő technikai védelem használata, pl. naprakész vírusirtó, vagy az internetes hálózaton belüli azonosítás ellen védő programok alkalmazásával.

[„Cookie-k” / Általános információk] Cookie-k fájlok formájában (ún. sütik) és más hasonló technológiák segítségével az eszközükön információt elhelyező és hozzájuk hozzáféréssel rendelkező jogalany a Kerris, valamint olyan jogalanyok, akiknek az adataikat átadjuk, azaz például a részünkre technikai szolgáltatást, azon belül elemző és marketing szolgáltatást nyújtó jogalanyok, az ügyfeleink, valamint reklámozók. Cookie-k informatikai adatok, főként szöveg fájlok, amelyek a Felhasználó eszközén, weblapokon és WPM applikációkban vannak tárolva. Cookie-k többnyire tartalmazzák annak a webhelynek a domén nevét, amelyről származnak, az eszközön való tárolási idejüket, és egy egyedi azonosító számot. A coockie fájlok nem a felhasználó azonosítására szolgálnak, és a felhasználó személyazonossága nem állapítható meg belőlük kiindulva. Az internetes oldal elhelyezhet a böngészőben cookie fájlokat, amennyibe a böngésző ezt lehetővé teszi. Lényeges, hogy a böngésző csak az adott weboldal által elhelyezett cookie fájlokhoz enged hozzáférést, más oldalak által elhelyezett fájlokhoz nem.

[Cookie-k fajtái] A cookie-k és más hasonló technológiák élettartamára való tekintettel, két alapvető fajtájú fájlt alkalmazunk: (a) időszakos –az eszközön tárolt ideiglenes, a Felhasználó kijelentkezéséig, vagy az internetes oldal és applikáció elhagyásáig, illetve a program (internetes böngésző) kikapcsolásáig tárolt fájlok; (b) állandó – a Felhasználó eszközén a cookie fájlok paramétereiben meghatározott ideig tárolódnak, vagy amíg Felhasználó nem törli őket. Abból a szempontból nézve, hogy milyen célt szolgálnak a cookie-k és más hasonló technológiák, a következő fajtáikat alkalmazzuk: (a) a szolgáltatás és applikáció működése szempontjából nélkülözhetetlenek – lehetővé teszik a szolgáltatásaink használatát, pl. a hitelesítést igénylő szolgáltatásoknál használt hitelesítő cookie fájlok; (b) biztonságot szolgáló, pl. a hitelesítéssel kapcsolatos visszaélések felderítésére(c) hatékonyságiak – információ gyűjtést tesznek lehetővé az internetes oldalak és applikációk használatának módjáról; (d) funkcionálisak – lehetővé teszik a Felhasználó által kiválasztott beállítások és az interfész megszemélyesítésének „megjegyzését”, pl. a kiválasztott nyelv vagy régió tekintetében, ahonnan származik az illető; (e) reklám – lehetővé teszik a leginkább az Önök érdeklődési köréhez igazított tartalom eljuttatását; (f) statisztikai – az internetes oldalakat és applikációkat érintő statisztikák összegzésére szolgálnak.

Cookie fájlok és (Cookie-khoz) a hozzájuk hasonló programozói eszközök használatának a célja az Ön érdeklődési körének megismerése, az internetes oldalunk különösen népszerű színtereinek definiálása, az internetes oldalak kinézetének javítása ezen információk alapján, valamint használatuk megkönnyítése. Látogathatják az internetes oldalunkat a cookie-k alkalmazásának engedélyezése nélkül is, azaz az eszközük (számítógép, tablet, smartphone) megfelelő beállításával megtilthatják a felhasználásukat, és bármelyik pillanatban törölhetik a cookie fájlokat. Fentiek azt jelentik, hogy a mindent megteszünk az Önök a privát szférájának védelme érdekében, és az adatokat kizárólag olyan célból használjuk fel, amelyre azokat számunkra átadták.

 

 

 

 

 

 

 

References

What our clients say about us.

 • Janusz Marynowski

  DIRECTOR OF THE SINFONIA VARSOVIA ORCHESTRA

  Specialists from KERRIS have greatly contributed to the success of the last edition of our festival: nearly 40,000 listeners and 98% attendance rate. KERRIS agency is a reliable and professional partner, which I can definitely recommend.

 • Toni Borgsten

  BRAND MANAGER FINLAND AT BETSSON.COM

  We have been successfully cooperating with KERRIS agency for several years. They have been responsible for the creation, various campaigns, activations, as well as strategy, advanced technological solutions, and media buying. Thanks to their experience and engagement in the projects, we have gained a significant number of new customers and managed to retain the existing ones. KERRIS is a reliable, trustworthy and valuable partner who always delivers on time. We recommend choosing their services to everyone who wants to succeed in business.

 • Dorota Nieroda

  MARKETING DIRECTOR, VISTULA UNIVERSITY GROUP

  As part of our cooperation, the interactive agency KERRIS was responsible for digital actions as well as the concept and implementation of full BTL communication with the elements of ATL. Thanks to experts from KERRIS, the Vistula Group website is one of the most modern websites of universities in Poland. We received comprehensive, expert support. Communication with the agency went extremely well, and their proactive attitude caused that at every stage of cooperation we knew that we were in the best hands. We recommend KERRIS – a group of specialists you can count on.

Estimate your project with us

Our team can’t wait to hear your idea and support you with our experience.

Let's talk

  Let’s talk

  ReferencesClose×

  • Dorota Nieroda

   MARKETING DIRECTOR, VISTULA UNIVERSITY GROUP

   As part of our cooperation, the interactive agency KERRIS was responsible for digital actions as well as the concept and implementation of full BTL communication with the elements of ATL. Thanks to experts from KERRIS, the Vistula Group website is one of the most modern websites of universities in Poland. We received comprehensive, expert support. Communication with the agency went extremely well, and their proactive attitude caused that at every stage of cooperation we knew that we were in the best hands. We recommend KERRIS – a group of specialists you can count on.

  • Toni Borgsten

   BRAND MANAGER FINLAND AT BETSSON.COM

   We have been successfully cooperating with KERRIS agency for several years. They have been responsible for the creation, various campaigns, activations, as well as strategy, advanced technological solutions, and media buying. Thanks to their experience and engagement in the projects, we have gained a significant number of new customers and managed to retain the existing ones. KERRIS is a reliable, trustworthy and valuable partner who always delivers on time. We recommend choosing their services to everyone who wants to succeed in business.

  • Janusz Marynowski

   DIRECTOR OF THE SINFONIA VARSOVIA ORCHESTRA

   Specialists from KERRIS have greatly contributed to the success of the last edition of our festival: nearly 40,000 listeners and 98% attendance rate. KERRIS agency is a reliable and professional partner, which I can definitely recommend.